Zemědělská společnost Srbice a.s.

IČO: 00115720

DIČ: CZ00115720

Zapsaná v Obchodním rejstříku B 965 vedeného u Krajského soudu v Plzni.

 

Název projektu: Výměna chladicího zařízení na mléko, ZS Srbice“

Číslo projektu: reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026310


Popis projektu: Projekt „Výměna chladicího zařízení na mléko, ZS Srbice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace technologie chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem a kondenzačními jednotkami. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.